Stanovy Sdružení Svidník

 Stanovy sdružení Svidník

 

obecná ustanovení

 

§1

Základní ustanovení

Sdružení Svidník je zájmovým sdružením právnických osob dle § 20f až 20j zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník.

 

§2

Název a sídlo a sdružení

Název sdružení je „Sdružení Svidník“

Sídlo sdružení je : Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice u Tábora

 

§3

Předmět činnosti

Ochrana společných zájmů členů sdružení, podpora a koordinace všestranného rozvoje regionu Svidník (správní území obcí-členů sdružení).

Příprava a spoluúčast při zpracování a realizaci projektů za účelem rozvoje regionu Svidník.

Získávání účelových dotací, grantů a dalších typů finančních zdrojů do území regionu Svidník.

Spolupráce s dalšími subjekty na rozvojových aktivitách na území regionu Svidník i mimo něj.

 

§4

Členství

Členy sdružení se mohou stát obce a jiné právnické osoby za předpokladu, že

·         předloží písemnou přihlášku (u obcí se vyžaduje souhlas zastupitelstva)

·         vyjádří souhlas se stanovami

·         jejich členství schválí členská schůze

·         uhradí stanovený příspěvek

·         Obce, které jsou členy sdružení,  zastupuje starosta a další zástupce obce.

 

 

§5

Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká:

·         vystoupením vždy k 31.12. každého roku písemnou výpovědí zaslanou na adresu sídla sdružení a to nejpozději jeden měsíc před tímto datem,

·         členství zanikne až po úplném majetkovém vypořádání mezi členem a svazkem, pokud člen vystupuje v průběhu realizace projektu (akce), který se jej týká. Zánik členství konstatuje členská schůze sdružení svým usnesením.

·         zánikem sdružení

·         vyloučením ze sdružení, pokud poškozuje hrubým způsobem zájmy sdružení. O vyloučení rozhoduje členská schůze sdružení. Vylučovaný člen má právo na předchozí slyšení. Důvodem vyloučení může být i neplacení schválených ročních příspěvků nebo jiné závažné porušení stanov sdružení. Vyloučení konstatuje členská schůze sdružení svým usnesením.

 

§6

Členské a účelové příspěvky

Členové platí základní roční členské příspěvky a účelové příspěvky. Příspěvky se poukazují na samostatný účet svazku na základě vystavené faktury v předepsané lhůtě splatnosti.

Výši základních ročních členských příspěvků a termín splatnosti na každý další kalendářní rok stanoví výkonná rada sdružení. V případě ukončení členství nemá vystupující nárok na vrácení tohoto příspěvku.

Výši účelových příspěvků jednotlivých členů schvaluje výkonná rada sdružení podle podílu jednotlivých členů na realizované akci (projektu) a to zpravidla ještě před zahájením akce (projektu).

 

§7

Práva a povinnosti členů

Každý člen má právo:

·         zúčastňovat se aktivně činnosti sdružení a být o jeho činnosti informován

·         navrhovat na jednáních sdružení usnesení a hlasovat o nich

·         dostávat informace o hospodaření sdružení a požadovat případná vysvětlení

·         využívat výsledky činnosti svazku

 

Každý člen má povinnost:

·         dodržovat stanovy sdružení

·         hájit zájmy sdružení

·         napomáhat naplňování předmětu činnosti sdružení

·         platit členské příspěvky

 

§8

Majetkové poměry a hospodaření sdružení

Sdružení Svidník hospodaří s majetkem, který do sdružení ze svého vložili členové  podle stanov a dále s majetkem, který získalo svou vlastní činností a je tvořen z příspěvků členů, dotací, grantů, sponzorských příspěvků, darů a z výnosů vlastní hospodářské činnosti.

Finanční prostředky lze používat k realizaci předmětu činnosti sdružení. Majetek vložený do hospodaření zůstává ve vlastnictví člena sdružení. Sdružení může s tímto majetkem nakládat jen v souladu s majetkovými právy, které na něho člen sdružení přenesl podle stanov.

 

Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněná členská schůze sdružení a jí pověřené osoby.

 

Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření s provádí do 3 měsíců po skončení kalendářního roku. Rozpočet a jeho změny schvaluje členská schůze sdružení. Sdružení vede účetnictví o svých příjmech a výdajích a o stavu a pohybu majetku v souladu se souvisejícími předpisy.

 

Sdružení je samostatnou účetní jednotkou a vede účetnictví a daňovou agendu v souladu s platnými příslušnými zákony.

 

Příkazy k úhradě podepisuje předseda a jeden další člen výkonné rady, obvykle místopředseda. 

 

§9

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

·         Předseda.

·         Zástupce předsedy.

·         Výkonná rada. Výkonná rada je tvořena starosty členských obcí, respektive čelními představiteli členů.

·         Členská schůze. Členská schůze je orgánem, který mimo výkonné rady zahrnuje ještě jednoho dalšího zástupce člena.

 

§10

Předseda, zástupce předsedy

Předseda je statutárním zástupcem sdružení, podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda nebo jeho zástupce.

Předseda a jeho zástupce jsou voleni rozhodnutím členské schůze na dobu jednoho roku ze zástupců členů sdružení.

Předseda odpovídá za správu majetku. S finančními prostředky sdružení nakládá v souladu s rozpočtem sdružení a případnými rozpočtovými změnami.

 

 

§11

Členská schůze sdružení

Členská schůze schvaluje rozpočet a potvrzuje výsledek hospodaření.

Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát v kalendářním roce.

Je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina statutárních nebo zplnomocněných zástupců všech členů.

Členové sdružení jsou na členské schůzi zastupováni svými statutárními popř. zplnomocněnými zástupci. Každý člen disponuje jedním hlasem rozhodujícím.

Členskou schůzi svolává předseda sdružení písemnou pozvánkou. Termín členské schůze musí být oznámen všem členům sdružení nejméně 7 dní před jejím konáním.

Jednání členské schůze řídí předseda nebo jím nebo členskou schůzí pověřený předsedající.

 

Členská schůze volí předsedu a jeho zástupce vždy po zvolení starostů v komunálních volbách a poté dle §10 těchto stanov.

 

Do působnosti členské schůze patří:

 

·         schválení, změny a doplnění stanov a to formou číslovaného dodatku

·         volba a odvolání předsedy a zástupce předsedy

·         rozhodnutí o zániku sdružení nebo transformaci popř. sloučení či rozdělení sdružení

·         rozhodování o přijetí nebo vyloučení člena sdružení

 

 

§12 Výkonná rada sdružení

 

K přijetí platného usnesení včetně volby předsedy a zástupce předsedy je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů sdružení.

Členské schůze se mohou účastnit i další zástupci každého člena avšak pouze hlasem poradním.

 

Do působnosti výkonné rady patří:

 

·         schvalování základních směrů činnosti sdružení na kalendářní rok, posouzení činnosti sdružení z hlediska jeho předmětu činnosti a realizace přijatých usnesení.

·         stanovení výše ročního členského příspěvku a termínu jeho splatnosti.

·         stanovení výše a podílu účelových příspěvků a jejich splatnost.

 

 

                                                                                                      

§13

Kontrola sdružení

Každý člen má právo svými pověřenými pracovníky samostatně kontrolovat plnění usnesení přijatých na členské schůzi, hospodaření sdružení  i všechny účetní operace a jejich soulad s příslušnými předpisy a stanovami sdružení.

 

 

 

 

 

§14

Zánik sdružení

Sdružení Svidník může zaniknout pouze rozhodnutím členské schůze. K tomuto rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů sdružení.

Pokud majetek nepřechází na právního nástupce, bude provedena likvidace. O způsobu likvidace a vyrovnání závazků rozhodne členská schůze, která rovněž určí likvidátora. Součástí likvidace bude i žádost o výmaz z registru zájmových sdružení právnických osob.

 

 

§15

Závěrečná ustanovení

Stanovy v tomto znění byly schváleny na členské schůzi sdružení dne: ………………

 

 

Podpisy zástupců členů: